۱۴ آبان ۱۳۹۷
31 views
نظر %

خرید آهک

آهک در مصارف مختلف استفاده میشود

انواع آهک

۱- مرده

هر گاه بر روی آهک زنده آب ریخته شود دراثر واکنش با اب گرما ایجاد میکندکه موجب بخار شدن قسمتی از اب میشوددر این عمل بر اثر برخورد با آب متورم میشود که در اصطلاح آهک مرده گفته میشود

زیرا در تماس با آب دیگر واکنشی از خود نشان نمیدهد

که این عمل را دراصطلاح شکفته شدن نیز میگویند

۲- شکفته

این نوع که به زنده یا آب ندیده معروف میباشد نیز معروف میباشد آهک شکفته در گرمای۴۰۰درجه وفشار یک بار(اتمسفر)آب شیمیایی خود راپس میدهدوبه آهک زنده و آب تبدیل میشود

۳- منیزیمی

با بیش از۲۰درصد اکسید منیزیمی اصل ست این آهک به آهستگی شکفته میشود وازدیاد حجمش به نوع سنگ آهک بستگی دارد

۴- آبی

دارای ۷۰درصدcaoاست که بقیه آن راخاک رس تشکیل میدهد شکفتنش آهسته و افرایش حجمش اندک است این آهک در زیر آب گیرش حاصل میکند وسخت است

۵-نیمه آبی یاکشته

دارای ۸۵درصد caoوبقیه خاک رس است شکفتنش آهسته و افزایش حجم آن آرام است

۶-شکفته یا هیتدراته

از ترکیب آب باcaoبدست می آید


نویسنده مطلب علی نجفی